Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s’aproven l’aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per a elaborar l’informe que es referix l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.