Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.