Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.