Ordre 3/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

ORDE 3/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’establixen els coeficients aplicables en 2016 al valor cadastral a l’efecte dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia empleada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació.