Presidència de la Generalitat

Resolució de 2 de març de 2017, del director general d’Administració Local, per la qual es convoca el procediment per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretària-intervenció.