Presidència de la Generalitat

DECRET 3/2016, de 10 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.