Presidència de la Generalitat

Resolució de 16 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent
a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2021.