Presidència de la Generalitat

Decret 8/2018, de 23 d’abril, del president de la Gene· ralitat, pel qual s’estableixen les condicions i requisits per a l’acreditació de les associacions i d’altres entitats col· laboradores en matèria d’assistència psicosocial en emer· gències i del personal voluntari col·laborador en l’assis· tència psicosocial en emergències a la Comunitat Valenciana.