Presidència de la Generalitat

Decret 154/2016, de 21 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el procediment de selecció de funcionaris interins i es creguen les bosses de treball per a la provisió interina de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.