SUBVENCIONS DESTINADES AL TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA L’ANY 2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

En el DOGV núm. 8333, es va publicar el dia 6 de juliol de 2018, l’ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2018/07/04/4/

FASE DE JUSTIFICACIÓ

En el DOGV 9150, de data 13 d´agost de 2021, s´ha publicat la RESOLUCIÓ DE 3 D’AGOST DE 2021, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN L’EXERCICI 2021. https://dogv.gva.es/datos/2021/08/13/pdf/2021_8522.pdf

Termini i forma de justificació de les subvencions

  1. La justificació consistirà en la presentació per part del municipi, fins al 31 d’octubre de 2021, davant l’FVMP, per la seu electrònica de l’FVMP https://fvmp.sedelectronica.es/, dels documents i certificats següents:
  2. Certificat de les despeses totals efectuades en relació amb l’objecte de la subvenció, així com del compliment de les obligacions per a la percepció de la quantia de la subvenció concedida, mitjançant la presentació de L’ANNEX III d’aquesta convocatòria, expedit per la persona titular de la secretaria de l’ajuntament o òrgan equivalent, si és el cas, de les mancomunitats o consorcis.
  3. Certificat, mitjançant presentació de L’ANNEX IV d’aquesta convocatòria, que contindrà la relació detallada de les factures justificatives de la despesa, amb indicació dels imports individuals de cadascuna i la suma total de la despesa,

Adjuntant a aquest certificat LES FACTURES REGLAMENTÀRIES (o còpia compulsada), segons la normativa vigent, així com qualsevol altra documentació justificativa de la despesa.

  1. Tant les factures com la documentació assenyalada hauran de correspondre’s amb despeses realitzades durant l’exercici 2021 i per un import equivalent al de la subvenció concedida.
  2. De conformitat amb el que es disposa en l’article 16.3 de l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les factures podran ser substituïdes per un certificat de la persona titular de la intervenció local en el qual consten les quantitats aplicades per a la finalitat de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d’obligacions reconegudes i així ha de constar en el certificat.
  3. Informe final de campanya, amb indicació dels resultats obtinguts, i informe emés per un funcionari local competent, prenent com a referència els termes reflectits en els projectes tècnics, mitjançant la presentació de L’ANNEX V d’aquesta convocatòria.
  4. La subvenció concedida resultarà reduïda proporcionalment en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe al cost total de l’actuació subvencionada. 6. La no-presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i la consegüent revocació. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas l’audiència de la persona interessada. La justificació de la subvenció haurà de complir els requisits establits en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.