Legislació

Normativa

7 febrer, 2019

Presidència de la Generalitat

Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (més…)

20 desembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 30/2018, de 14 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2019.

19 desembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Acord de 30 de novembre de 2018, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per l’episodi de fortes pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre els dies 14 a 19 de novembre de 2018.

19 desembre, 2018

Prefectura de l’Estat

Reial decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (més…)

19 desembre, 2018

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració local.

10 desembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat Valenciana.

10 desembre, 2018

Prefectura d’Estat

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

19 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

15 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana. (més…)

10 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana