PIRCVA

El DECRET 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, aprova en article únic, la modificació i adaptació Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) i, forma part del PIRCVA el document d’ordenació normatiu i vinculant recollit com a annex en aquest decret, així com la norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament dels ecoparcs.

Donada la importància del tema i, la implicació de l’administració local en el desenvolupament d’aquest, la FVMP ha creat aquest espai (PIRCVA), referit al «Document d’ordenació normatiu i vinculant de la modificació i adaptació del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA)».

En aquest espai s’inclou:

DOCUMENT INFORMATIU, que particularitza les disposicions relatives a residus domèstics i assimilables.

Així mateix, aquest document incorpora un CRONOGRAMA D’OBLIGACIONS NORMATIVES D’ACORD AMB EL VIGENT PIRCVA.

Com és habitual, es reiter a la conveniència d’atendre les especificitats del Decret 55/2019, de referència, atès que els documents citats tenen un caràcter recordatori i informatiu.

A aquest efecte, es disposa el següent enllaç sobre la normativa de referència: http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-pircv-