PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ D’UNA POSSIBLE SITUACIÓ DE VULNERABILITAT EN OCASIÓ DEL LLANÇAMENT DE L’HABITATGE FAMILIAR I MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

El present protocol té per objecte descriure les actuacions a realitzar en aquells supòsits en els quals, per motiu d’un desnonament derivat d’un procediment d’execució hipotecària o d’un desnonament per falta de pagament de la renda, segons el parer de l’autoritat judicial, s’observe, que una persona puga trobar-se en una possible situació d’especial vulnerabilitat o exclusió social que determine la conveniència o necessitat d’intervenció.