Fonamentació i Contacte

A través del correu   xarxabenestaranimal@fvmp.org es podrà contactar amb la Xarxa Valenciana del Benestar dels Animals de Companyia i participar activament en les iniciatives i programes que es desenvolupen en el seu àmbit, possibilitant, també, la informació i assessorament i intercanvi d’experiències.

Primera

En la nostra Comunitat existeix una profunda tradició de respecte cap als animals de companyia, per això, la creació de vies de coneixement sobre el benestar dels animals de companyia, la tinença responsable, els seus drets i obligacions i la seua convivència en l’entorn humà que augmente la sensibilitat col·lectiva cap a comportaments més humanitaris i propis d’una societat moderna tenint les decisions que s’adopten des dels municipis un paper essencial.

Segona

La protecció i benestar dels animals de companyia, i afavorir la responsabilitat, la regulació i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa dels animals és una obligació de les administracions públiques pel que ha d’adoptar compromisos de foment i desenvolupament de programes d’informació i educació que promoguen, entre les organitzacions i persones relacionades amb la tinença, cria, ensinistrament, comerç i custòdia d’animals de companyia, la consciència i el coneixement de les disposicions i principis de la normativa de regulació.

Tercer

En aquest sentit, les entitats locals necessiten l’ajuda, assessorament, coneixement de la normativa aplicable en matèria de protecció, el benestar i la tinença responsable dels animals de companyia, entenent aquests com els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb les persones, amb finalitats educatives, socials o lúdiques, sense cap activitat lucrativa. També necessiten d’iniciatives per a elaborar la seua pròpia estratègia o el pla local municipal del benestar animal basat en un diagnòstic local, les seues necessitats i la seua capacitat de resposta, per a ser eficaces.

Quart

En l’àmbit de la divulgació de la futura Llei de Benestar dels Animals de Companyia de la Generalitat Valenciana i, amb la finalitat d’impulsar un model de Ciutat del Benestar dels Animals de Companyia com a projecte urbà de conjunt, social, i compromés amb l’equilibri de ser una ciutat amable amb la seua presència i, amb una tinença responsable, que permeta:

  • Abordar els nous reptes de convivència, implementació de la regulació canviant i de la tecnologia al servei del benestar animal i la seua tinença.
  • Resoldre la necessitat sentida per la ciutadania i els seus representants.
  • Optimitzar els recursos existents.
  • Que aquests recursos poden ser assumits per l’ajuntament (de forma directa o indirecta).
  • Que els resultats que ofereix compensen els recursos (no solament econòmics) necessaris per a la seua implementació.

És pel que s’estableix la creació de la XARXA VALENCIANA DE BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYIA en l’entorn humà.

Aquesta Xarxa d’iniciatives i acció local, serà un marc de compromís de treball en el desenvolupament d’accions de protecció dels animals domèstics i de convivència ciutadana.

A aquesta Xarxa es podrà adherir tot aquell municipi que assumisca els principis programàtics d’una ciutat oberta i amable amb els animals de companyia i compromesa amb la convivència ciutadana. Un municipi que vulga avançar i projectar una ciutat equilibrada, entre les millores i bones pràctiques en la solució de problemes i conscient de la convivència i la cohesió social.

La Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia serà el marc d’acció de bones pràctiques i de desenvolupament de totes les polítiques locals en aquesta matèria.

Serà l’àmbit de compromís on s’acredite l’esforç progressiu del municipalisme valencià en el desenvolupament d’accions de promoció i de convivència en matèria de benestar animal des d’una perspectiva intersectorial, participativa i d’objectivitat.

En aquesta via de treball i col·laboració les entitats locals participaran de forma més eficient en els processos de sensibilització, convivència i aproximació a la ciutadania dels principis de la futura Llei de la Generalitat Valenciana, sobre protecció, benestar i tinença d’animals de companyia, i una gestió, pluriennal, i la planificació de l’actuació municipal i les seues prioritats concordes a la seua pròpia realitat local.

Aquest treball i col·laboració és indispensable per a l’adequació de les ordenances locals de regulació i tinença d’animals domèstics en l’entorn humà, i per a poder optimitzar els recursos locals, avaluar inversions i proposar prioritats. Així mateix, s’han d’exposar i divulgar models reeixits de gestió municipal i bones pràctiques en matèria de benestar dels animals de companyia i la regulació de la seua presència a les nostres ciutats.