SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L’EXERCICI 2021

Resolució de 16 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2021

http://dogv.gva.es/datos/2021/05/04/pdf/2021_4068.pdf

Objecte de la convocatoria.

La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d’efectuar-se necessàriament l’any 2021.

D’acord amb el que s’estableix en la present convocatòria, es farà front a les despeses dels tractaments de lluita contra el mosquit tigre (Aedes albopictus) en els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals s’haja detectat la presència d’aquest vector o amb major risc de ser colonitzats per aquest.

Beneficiaris.

Podran accedir a les subvencions contemplades en aquesta convocatòria, els ajuntaments i mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, en què s’haja detectat la presència d’aquest vector (Aedes albopictus) o amb major risc de ser colonitzats per aquest de la Comunitat Valenciana.

Aquestes subvencions aniran dirigides a la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d’efectuar-se necessàriament l’any 2021.

Els municipis en els quals s’haja detectat la presència d’aquest vector seran comunicats a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Els beneficiaris de les subvencions hauran de reunir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les subvencions regulades en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siga convocada per qualsevol administració o entitat pública o privada.

Documentació.

La sol·licitud haurà de realitzar-se per la seu electrònica de l´FVMP, https://fvmp.sedelectronica.es/info.0  d’acord amb els documents i formularis de sol.licitud que en ella s’inclouen.

FASE DE SOL·LICITUD.

Documentació i formularis: Sol·licitud de la subvenció.

  1. a)            Annex I d’aquesta convocatòria, subscrita per l’alcalde/ssa president/a de l’ajuntament, mancomunitat o consorci. Si al llarg del període temporal que abasta la present convocatòria a l’entitat se li concediren subvencions per a la mateix fi d’altres ens públics o privats, haurà de comunicar-lo a l´FVMP, i a la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública.
  2. b)           El projecte tècnic d’actuació per a la realització de la campanya.

Haurà d’incloure, el “Pressupost de l’activitat” haurà d’identificar de manera indubitativa que la despesa es refereix al control del mosquit tigre.

En el cas de mancomunitats i consorcis, haurà d’aportar-se els plans cartogràfics de cadascun dels termes municipals que l’integren, amb senyalització descriptiva de zones i punts a tractar.

  1. c)            Annex II d’aquesta convocatòria que inclou la següent informació proporcionada per part de l’empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf)

En tot moment, es tindran presents les exigències previstes a aquest efecte en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L´FVMP revisarà les sol·licituds perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l’expedient. Si la sol·licitud estiguera incompleta, l´FVMP comunicarà a l’entitat sol·licitant les deficiències perquè siguen esmenades amb l’advertiment que, si no ho feren, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.

No obstant això, s’informa que aquesta Resolució és conforme a l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.