SUBVENCIONS PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L’EXERCICI 2021

D’acord amb el que s’estableix en la Clausula Sexta, de la RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2021, EL TERMINI PER A la PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.

L´FVMP revisarà les sol·licituds perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l’expedient. Si la sol·licitud estiguera incompleta, l´FVMP comunicarà a l’entitat sol·licitant les deficiències perquè siguen esmenades amb l’advertiment que, si no ho feren, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.