ACTUALITZACIÓ PLA DE CONTROL SOBRE EL MOSQUIT TIGRE 2018

L’espècie Aedes albopictus coneguda vulgarment com a «mosquit tigre» constitueix una de les seixanta-cinc espècies de mosquits que es troben presents al nostre país fins hui. Té un període d’activitat molt variable segons les condicions climàtiques, i en la Comunitat Valenciana cal esperar la major activitat del mosquit principalment entre els mesos de maig a novembre. El seu hàbitat més freqüent és l’urbà i periurbà, vinculat a la retenció de xicotetes quantitats d’aigua en els espais domèstics o confrontants.

A nivell municipal cal vigilar els xicotets depòsits on s’acumula l’aigua (com a elements decoratius, estanys, etc.), les xarxes de sanejament, amb especial atenció als embornals, o els sistemes de reg, entre altres possibles focus de cria. El control del mosquit amb tractaments biocides en l’entorn urbà requereix la localització prèvia d’aquests focus i l’aplicació de tractaments locals en aquests seguint pautes establides. Aquesta tasca ha de ser desenvolupada per professionals amb capacitació i amb els corresponents permisos per a l’ús i aplicació de productes biocides.

Per això, vos informe que a través de l’enllaç http://www.mosquitigre.san.gva.es/, podreu accedir a les novetats en RECOMANACIONS SOBRE EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE:

  • INFORMACIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT ESCOLAR – PROGRAMA DE MOSQUIT TIGRE (publicat 08/05/2018)
  • MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES ENFRONT DE MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA PER A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT (publicat 08/05/2018), en el qual ha col·laborat la FVMP.

 

SUBVENCIONS DESTINADES Al TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL 2018

ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6623&L=1

 

D’acord a allò establit en la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2018, s´adjunten a continuació, els Formularis de JUSTIFICACIÓ del cost total de la campanya (ANNEXOS III, IV, V)

ANNEX III. MEMÒRIA FINANCERA DE EXECUCIÓ DEL GASTO CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2018

ANNEX IV. FACTURACIÓ DE CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2018

Adjunte, també, a l´Annex IV, còpia compulsada de les factures reglamentàries segons la normativa vigent.

ANNEX V.  INFORME FINAL DE CAMPANYA I RESULTATS OBTINGUTS CAMPANYA LLUITA MOSQUIT TIGRE 2018