Jurisprudència

El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal quan la quota a pagar supera el guany obtingut

El Ple del TC declara inconstitucional l’impost municipal de plusvàlues (*IIVITNU) quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà. El TC ha estimat, així, la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel *JCA 32 de Madrid i declara que l’art. 107.4 *TRLHL és inconstitucional, en els termes referits en el *FJ cinqué apartat a).k (més…)

Sentència del Tribunal Constitucional

Sentència del tribunal constitucional que anul·la el paràgraf tercer de l’art. 197.1 a) de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en la redacció donada per la llei orgànica 2/2011, de 28 de gener. (antitransfuguisme).

Declarades inconstitucionals algunes de les limitacions imposades per la LRSAL al personal eventual dels ens locals

Ple. Sentència 54/2017, d’11 de maig de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat 1996-2014. Interposat pel Parlament de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Competències sobre règim local, autonomia financera i local, reserva de llei orgànica: pèrdua sobrevinguda parcial d’objecte del recurs, nul·litat dels preceptes legals relatius a la cobertura de llocs de treball per personal eventual, interpretació conforme d’altres preceptes legals (SSTC 41/2016 i 111/2016) . Vot particular.

Tribunal Suprem. Sala del Social

El TS augmenta la indemnització per cessament dels indefinits no fixos de l’Administració El Suprem confirma la sentència del TSJ Madrid que va elevar la quantia indemnitzatòria a percebre per l’indefinit no fix recurrent a 20 dies per any.

Sentència