Sentència del Tribunal Constitucional

Sentència del tribunal constitucional que anul·la el paràgraf tercer de l’art. 197.1 a) de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en la redacció donada per la llei orgànica 2/2011, de 28 de gener. (antitransfuguisme).