Composició

Assemblea General

El Títol III dels Estatuts de l’FVMP “Dels òrgans de govern de l’FVMP” en el seu Capítol I “De l’Assemblea General” assenyala en l’article 14, punt 1: “L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’FVMP” En el punt 2 del citat article assenyala: “L’Assemblea General està integrada pels socis titulars”.