Composició

Assemblea General

El Títol III dels Estatuts de la *FVMP “Dels òrgans de govern de la *FVMP” en el seu Capítol I “De l’Assemblea General” assenyala en l’article 14, punt 1: “L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la *FVMP” En el punt 2 del citat article assenyala: “L’Assemblea General està integrada pels socis titulars”.

Per favor, elegisca a continuació un òrgan per a poder veure els seus components.