Portal de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Accés a la Informació Pública i Bon Govern, disposa que el compliment de les obligacions de publicitat, recollides en el Títol I de la Llei, seran exigibles a partir de l’11 de desembre de 2014, de conformitat amb la Disposició Final Novena. L’objectiu de la Llei, entre altres, és l’exigència de publicitat activa en matèria institucional i organitzativa, de rellevància econòmica, jurídica, i estadística.

La Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, suposen un avanç respecte a la Llei 19/2013, i estableixen per primera vegada en la normativa autonòmica àmplies obligacions de transparència i garanteix l’exercici de l’accés a la informació pública, a més d’incloure disposicions relatives al bon govern i a la regulació de la participació ciutadana.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a través del Portal de Transparència de l’FVMP, ofereix informació corresponent a la utilització dels recursos públics, així com de la planificació i gestió de la seua activitat, en la convicció que la transparència, l’accés a la informació pública i la normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.