Portal de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Accés a la Informació Pública i Bon Govern, disposa que el compliment de les obligacions de publicitat, arreplegades en el Títol I de la Llei, seran exigibles a partir de l’11 de desembre de 2014, de conformitat amb la Disposició Final Novena.

L’objectiu de la Llei, entre altres, és l’exigència de publicitat activa en matèria institucional i organitzativa, de rellevància econòmica, jurídica, i estadística.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a través del Portal de Transparència de l’FVMP, ofereix informació corresponent a la utilització dels recursos públics així com de la planificació i gestió de la seua activitat, en la convicció que la transparència, l’accés a la informació pública i la normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.