Declarades inconstitucionals algunes de les limitacions imposades per la LRSAL al personal eventual dels ens locals

Ple. Sentència 54/2017, d’11 de maig de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat 1996-2014. Interposat pel Parlament de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Competències sobre règim local, autonomia financera i local, reserva de llei orgànica: pèrdua sobrevinguda parcial d’objecte del recurs, nul·litat dels preceptes legals relatius a la cobertura de llocs de treball per personal eventual, interpretació conforme d’altres preceptes legals (SSTC 41/2016 i 111/2016) . Vot particular.