Grups de treball

Podran constituir-se Grups de Treball o Comissions Tècniques.

Per a l’estudi i anàlisi de determinats assumptes que les Comissions de Treball consideren necessaris per a la presa de decisions, o aquells que pogueren ser-li atribuïts de forma expressa pels òrgans de govern, per això podran tindre suport dels servicis tècnics de l’FVMP.

Els treballs elaborats per aquests grups de treball seran elevats a les Comissions de Treball per al seu estudi, debat, discussió i, en el seu cas, ratificació i adopció del corresponent acord.