Borriana té projectades obres en la xarxa viària municipal per més de 220.000 euros

L’Ajuntament de Borriana té projectada per a l’execució imminent obres en diferents vials del municipi amb una inversió estimada de més de 220.000 euros. Es tracta de millores de paviments empedrats, reparació de ferms, condicionament de diversos itineraris accessibles i, fins i tot, millores en els accessos i en l’accessibilitat al Mercat Municipal.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, des del consistori “mantenim un especial interès en les mesures destinades a millorar les condicions de circulació de vehicles i vianants i de carrers del nucli urbà” i que, ha afegit, se sumen a les actuacions anuals d’adequació de camins rurals de titularitat municipal, molt afectats per la climatologia i el trànsit rodat.

La xarxa de vials municipals situats en el nucli urbà de la població requereix d’un tractament continuat o almenys periòdic de renovació dels serveis urbans, regularització del ferm i adaptació a la corresponent normativa d’accessibilitat.

Un dels projectes, amb una inversió de 15.000 euros, és la reposició del ferm en la totalitat dels carrers dels Furs i Guillem de Vinatea, així com en una superfície considerable del carrer Sant Roc. La superfície de carrer, actualment executada amb empedrat, es cobrirà amb una capa de 5 cm d’aglomerat asfàltic en calent sobre la rasant actual.

A més, es recreixerà la cota de les trapes i boteres que existeixen que es vegen afectades, i es remodelarà la connexió de les voreres entre el carrer Guillem de Vinatea i la ronda Corts Valencianes en els dos marges.

Itineraris accessibles

Un altre obra planificada és l’encaminada a condicionar diversos itineraris accessibles amb l’execució de guals per als vianants en diversos trams de la xarxa viària municipal o l’adequació i millora dels existents amb un pressupost de 14.822,50 euros, ja que existeixen diverses zones de la població en les quals els itineraris per als vianants han de ser adaptats a la normativa vigent i a les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Entre ells, Aparisi ha detallat diversos trams de les voreres de la ronda Pere IV, des del Centre de Salut fins a plaça de la Generalitat, que o bé no tenen guals per als vianants o bé necessiten ser millorats i adaptats a la nova normativa d’accessibilitat. De la mateixa manera, també es proposa actuar sobre un tram de l’itinerari del camí del Grau i el seu entorn, entre d’altres.

Concretament, l’actuació que es pretén realitzar és la construcció de guals per als vianants en la zona de la ronda Pere IV als carrers Núñez d’Arce, Francisco de Goya, Santa Berta, les Eres i Santa Gemma Galgani; en la zona del Grau en dos punts del camí del Grau i al carrer Mestre Rodrigo, enfront del polifuncional, i en la zona de la Serratella, en el carrer Illa de Tabarca.

La intervenció es realitzarà amb la construcció de superfícies inclinades destinades a facilitar la comunicació entre els plans situats a diferent nivell, seguint les indicacions i el croquis que figuren en la normativa autonòmica i estatal, i que inclou el tall del paviment, demolició de la vorada i paviment existent, reconstrucció amb el nou rastell i paviments recollits en la normativa d’accessibilitat, incloent el paviment tàctil de botons, i paviment tàctil direccional.

Accessibilitat i sanejament

A més, es mamprendran les obres de condicionament i millora de l’accessibilitat del carrer València, plaça de les Monges i avinguda de la Panderola amb un pressupost que s’eleva a 136.200 euros, que consisteix en la reparació del paviment, la dotació d’accessibilitat al vial i la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d’aigua potable.

Es tracta, ha assegurat el responsable municipal de serveis públics, de resoldre les deficiències detectades en matèria de mobilitat i accessibilitat i, així, “es modifica la distribució dels usos del vial, i se li dona més protagonisme al vianant”. Per a la qual cosa s’ampliarà l’ample de les voreres i de la zones per als vianants i es condicionaran i senyalitzaran els passos de vianants d’acord amb la normativa.

Mercat municipal

Finalment, Aparisi s’ha referit a les millores en els accessos i en l’accessibilitat al Mercat Municipal amb una inversió de 57.267 euros, amb l’objectiu de millorar la façana del Mercat Municipal amb l’eliminació de l’illa de tres contenidors soterrats i l’estructura metàl·lica que s’ha col·locat per a tapar els contenidors. A més de l’execució d’una canalització formada per dos tubs de PVC enterrats al llarg de la façana per a, en una pròxima actuació, poder retirar el cablejat i passar els cables a subterrani.

En els accessos al Mercat Municipal, eliminació de l’escaló de 14 cm que existeix a la porta d’accés del carrer Colón. També es milloren els accessos de la plaça la Mercè i el carrer Colon, i les voreres de la plaça de la Mercè, el carrer la Tanda i el carrer Colon del Mercat Municipal amb la substitució del paviment actual molt deteriorat.

 

Font: Ajuntament de Borriana