Reconeixement dels premis contra l’absentisme i l’assetjament escolar atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies). Ajuntaments de Calp, Elx, Pinòs i Xàbia (Alacant); i Paterna i Tavernes Blanques (València).

Reconeixement dels premis contra l’absentisme i l’assetjament escolar atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

  • Programa Especialitzat d’Atenció Educativa

S’ha desenvolupat durant 10 anys, havent atés a més de 1300 xiquets i adolescents amb diverses problemàtiques educatives i socials.

El seu objectiu és sensibilitzar de la importància del dret del menor a l’educació, promovent i facilitant actuacions encaminades a eradicar la desescolarització i l’absentisme escolar amb l’atenció de l’alumnat amb privació temporal del dret a l’assistència a classe.

  • Programa Municipal per a la Prevenció y Control de l’Absentisme Escolar

Estableix la coordinació d’una sèrie d’accions estructurades en el Protocol d’Absentisme: presa de consciència, informació, formació i, en els casos que procedix, comunicació als pares d’alumnes absentistes.

Va dirigit als pares i alumnes que presenten indicadors d’absentisme escolar i té com a objectiu general la normalització de l’assistència d’aquests menors.

  • Proyecte Aula Compartida contra el Absentisme Escolar

 Aquesta iniciativa porta 12 anys implantada en tres instituts públics de Paterna i en una escola professional. En aquest temps ha aconseguit que més de 350 alumnes del municipi, d’entre 13 i 16 anys, no abandonen les aules i continuen cursant estudis.

Un 85% dels participants no han deixat els estudis prematurament, i un 100% dels casos ha experimentat una millora acadèmica.

Es tracta de combinar un currículum acadèmic que recau sobre el centre i un curriculum  pràctic que es realitza conjuntament entre el personal docent i el personal disposat per l’ajuntament.

Actualment, la Conselleria d’Educació proposa aquest programa a tots els centres de la Comunitat Valenciana.

  • El Pinós

Va ser distingit per dos programes diferents: 

I Jornades Educatives Convivència en les Aules: Estratègies i Recursos

La finalitat de les jornades va ser sensibilitzar i dotar a la comunitat educativa d’estratègies i recursos per a establir ambients de convivència positiva en els centres educatius i evitar l’assetjament escolar.

Aquesta primera edició va comptar en 2017 amb més de 120 docents i va suposar l’inici de la posterior formació de docents de centres educatius del municipi de El Pinós. La formació era necessària per a implantar el Programa Tutoria entre Iguals en els centres de Primària i Secundària.

Programa d’Intervenció socioeducativa amb menors, per a la prevenció de l’absentisme escolar

El seu objectiu es intervindre socioeducativamente amb els menors (amb edats entre 6 i 11 anys) en risc d’exclusió social: potenciant la seua autonomia personal, afavorint la seua integració i socialització activa en l’entorn que els rodeja, i dotant-los de les capacitats bàsiques per al seu desenvolupament integral com a mesura preventiva a l’abandó escolar.

L’Ajuntament del Pinós du a terme accions, al llarg de tot el curs escolar, que garanteixen: la detecció del risc, els drets a l’educació, i la formació i el desenvolupament adequat de la personalitat dels menors que es troben en aqueixa situació de risc i amb moltes possibilitats d’abandó escolar.

  • Tavernes Blanques. Empoderant la teua vida

El programa está destinat a donar una eixida a menors (entre 11 i 16 anys), veïns de Tavernes Blanques i amb problemes d’absentisme i fracàs escolar, dotant-los d’habilitats i pautes necessàries en la gestió de les emocions i relacions socials per a a desenvolupar una personalitat pròpia i un projecte de vida uniforme i saludable.

Naix davant de la necessitat d’una intervenció social més específica i especialitzada per a donar resposta a la problemàtica emergent en el municipi.

  • Xàbia. Programa contra l’absentisme escolar

 Dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària).

El seu objectiu principal és la prevenció de les absències prolongades en les aules produïdes per situacions sociofamiliars diverses.

Es concreta en un equip de treball multidisciplinari compost per: Gabinet Psicopedagògic Municipal, Centres de Primària i Secundària, Treballadora Social, Educadora Social i Policia Municipal.