CONVOCATÒRIA “PLA “IRTA”

Resolució de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2020 les subvencions a projectes i obres d’impuls a la transició ecològica i innovació en l’entorn construït. Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca Aplicada per a la Transició Ecològica en l’Arquitectura.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica impulsa una nova línia de subvencions a actuacions que fomenten la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica en l’arquitectura i aposten per la innovació com a catalitzador d’una transició responsable que redunde en la millora de la qualitat dels espais que habitem garantint el respecte al medi ambient i el benestar de les persones sense comprometre el de generacions futures.

En aquesta convocatòria 2020 es cofinançaran projectes i obres arquitectòniques d’edificació i actuacions urbanes, tant de rehabilitació com de nova planta, que puguen considerar-se demostradors paradigmàtics de l’impuls a la innovació i transferència de coneixement cap a una major resiliència de l’entorn construït.

Podrà ser beneficiària qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. En el cas d’administracions públiques el percentatge mínim de finançament de les iniciatives seleccionades és del 75% i ascendeix fins al 95% en cas de tractar-se de municipis en risc de despoblament.

En aquesta convocatòria, les actuacions poden haver sigut ja executades en els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria, estar en procés d’execució o no haver-se iniciat encara. En qualsevol cas, l’actuació subvencionada haurà d’haver-se executat en el termini màxim de dos anys des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de publicació de la convocatòria en el DOGV:

  • Data d’inici de presentació de sol·licituds: 21 d’octubre de 2020.
  • Data de finalització de presentació de sol·licituds: 10 de novembre de 2020.

Per a més informació poden dirigir-se a:

Web:

http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-irta

Correu electrònic:

plairta@gva.es