CURS ONLINE DE LA NORMATIVA LOCAL DE RESIDUS I PLECS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA

Vista la gran acceptació i acolliment del curs online de normativa local de residus i plecs per a la contractació dels serveis de neteja viària i recollida, organitzat per l´FVMP juntament amb ECOEMBES i l´FEMP en el 2021, i de la llista de personal municipal que no va poder accedir al mateix per qüestió del nombre de places existent s’ha organitzat una segona edició del curs des del dia 17 al 30 de gener de 2022, tots dos inclusivament.

L’assistència ha sigut emplenada amb la relació de sol·licitants següents dels admesos en la primera edició fins a un número de 35 places.

L´FVMP és conscient de la necessitat de facilitar a les nostres entitats locals de les recomanacions pràctiques, solució de dubtes i, disposar d’una Guia d’actualització i adequació dels nostres instruments de regulació local en la gestió de residus, i el tractament de les noves recollides selectives. Així mateix, és necessària la revisió profunda i adequació dels nostres processos de licitació de serveis de recollida i gestió de residus municipals i de la neteja viària a la normativa vigent de contractació.

En definitiva, l´FVMP entén indispensable actualitzar-nos en l’eficàcia de la gestió, el control de qualitat, seguiment dels contractes i, la integració de les noves tecnologies ambientals.

La relació de mòduls didàctics del curs és la següent:

TEMARI

Unitat 1. Model d’Ordenança Marc

  • Estructura d’una ordenança.
  • Novetats del model d’ordenança.
  • El tractament de les noves recollides selectives en l’ordenança.
  • El residu fora de la llar en relació amb l’ordenança.
  • Règim sancionador.

Unitat 2. Estructura dels plecs de condicions de recollida de residus i neteja viària; principals novetats.

2.1. Punts d’interés de la guia per a l’elaboració de plecs.

2.2. La divisió per lots.

2.3. Duració dels contractes. Revisió de preus.

2.4. Clàusules ambientals i socials.

Unitat 3. Bones pràctiques en plecs I.

                3.1. El pagament com a incentiu per a l’objectiu: el cas dels envasos.

3.2. Eficiència i incentius en els serveis de recollida i selecció.

3.3. Criteris d’eficiència i servei en les fórmules de pagament del conveni d’envasos.

3.4. Sistemes d’informació, digitalització, transformació digital.

3.5. Control de qualitat. Seguiment del contracte.

Unitat 4. Bones pràctiques en plecs II.

4.1. Tecnologies ambientals. Vehicles elèctrics i híbrids. Sistemes de baixes emissions.

4.2. Disseny de serveis flexibles. Freqüències variables.

4.3. Estacionalitat: dotació vs freqüència.

4.4. El reciclatge en la neteja de zones verdes, podes i segues.

4.5. Xarxes socials.