Direcció General de l’Administració Local

La Direcció General de l’Administració Local, ens sol·licita que informem sobre:

Bosses de treball per a la provisió interina de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.