AJUDES Al SECTOR DEL TAXI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER LA COVID-19

Ordre 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19.