Circular Informativa 11/2017: Convocatòria ajudes per a obres de condicionament de Camins Rurals

Circular Informativa 11/2017 relativa a la Convocatòria d’ajudes per a obres de condicionament de Camins Rurals de titularitat dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana (Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural – DOGV núm. 8007, de 24/3/17-).  El termini és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. La subvenció a concedir serà del80%, com a màxim, del pressupost si la població té menys de dos mil habitants, segons l’últim cens oficial. Si la població té dos mil o més habitants el percentatge a aplicar serà del 60%