Moció de derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilidad de l´Administració Local