SUBVENCIONS PER Al FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ASSOCIACIONISME

Circular Informativa de l´FVMP Núm. 9/2020, relativa a SUBVENCIONS PER Al FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ASSOCIACIONISME, en l’exercici de 2020 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Els Beneficiaris són Entitats locals (municipis, mancomunitats i altres fórmules associatives), regulades en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

El Termini de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució, en el DOGV.