Circulars Informatives

Circular informativa Associació Prestació Policia Local

Davant la necessitat del municipalisme valencià per trobar mitjans per a solucionar la problemàtica de falta d’efectius de policia local en determinades èpoques de l’any, la Llei de Coordinació de Policies locals, ha respost establint fórmules que fan possible la prestació puntual de serveis per conveni.

Llegir Més

Circular Informativa 18/2018, relativa a la Ordre 21/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

 Per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.

Circular Informativa 15/2018, relativa a la Resolució de 18 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals.

La Circular Informativa FVMP núm. 10 que adjunte és relativa a les subvencions dirigides a AJUNTAMENTS i MANCOMUNITATS amb les altres dirigides a entitats i associacions: Resolució de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

El termini és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Per als Ajuntaments i Mancomunitats la subvenció té un import màxim de 15.000€ per sol·licitud sense que en cap cas la subvenció puga superar ni la quantitat sol·licitada ni el 85% del pressupost presentat. En la Circular figuren els enllaços als impresos necessaris. La Circular fa una referència a la convocatòria de subvencions dirigides  a Entitats i Associacions sense ànim de lucre