ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL A TRAVÉS DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS CONSTITUÏTS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Com sabràs, la gestió de l’aigua en els nostres municipis ha evolucionat molt en els últims anys amb el sorgiment d’una legislació cada vegada més estricta en matèria ambiental, noves necessitats i tecnologies i la imperiosa necessitat de conscienciació i intervenció en un consum racional. En aquest sentit, l’estructura organitzativa de l’ajuntament ha de disposar un ampli ventall de possibilitats de difusió i comunicació als ciutadans, els que tenen un paper fonamental en el correcte funcionament del sistema.

Actualment, la informació sobre el cicle de l’aigua, en general, es troba en les webs de les entitats locals, amb les limitacions que suposa, disposant no obstant això l’ajuntament d’element ja consolidats per assegurar que es manté prou informat i motivat al ciutadà .

D’altra banda, hi ha algunes mancances a l’hora de trobar canals oberts de comunicació per a la resolució de dubtes i gestió de queixes i suggeriments. Això suposa una barrera a la retroalimentació contínua que els ajuntaments podrien obtenir dels ciutadans si fluís la informació en tots dos sentits.

Per tot això, la Participació Ciutadana dins de la vida municipal, és un concepte assumible des de qualsevol aspecte social i en virtut d’això, el considerem essencial per al desenvolupament de la nostra societat.

Aquesta mateixa amplitud, fa difícil conèixer la seva dimensió i la seva valoració en l’organització municipal doncs al concepte Participació Ciutadana, se li poden assignar diverses representacions en l’ampli espectre de la vida local.

No obstant l’anterior, la Participació Ciutadana, és una realitat en els nostres municipis, tant des del punt de vista passiu, participar del desenvolupament local, o des del punt de vista actiu, intervenir en les actuacions i en la presa de decisions per aconseguir el anterior.

Els poders públics regulen les condicions de participació ciutadana en els òrgans de govern municipal alhora que, estableixen els instruments necessaris que possibiliten al ciutadà aquesta participació activa en la gestió de les polítiques locals.
És aquest dinamisme, un dels factors amb el qual podem valorar l’estat de la Participació Ciutadana efectiva, en un ajuntament.
En virtut d’això, el projecte VALOR DE L’AIGUA amb l’Estudi de la implantació de consells sectorials en la CV., Pretén definir i analitzar les prioritats a adoptar en el desenvolupament d’un projecte de potenciació i actualització dels mecanismes actuals de participació ciutadana en la vida política local.

OBJECTIUS
Objectiu genèric.
• Conèixer el nivell d’implantació dels mecanismes de participació ciutadana en els municipis de la nostra Comunitat i,
• Determinar les tendències en l’evolució dels mateixos, depenent de la naturalesa i objectius que persegueixen.