INFORMACIÓ MOSQUIT TIGRE 2018

L’ORDRE 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, (DOGV nº 8333, de 6 de juliol de 2018), va establir les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

En el DOGV, nº 8367, es va publicar el dia 23 d’agost de 2018, la RESOLUCIÓ de 21 d’agost de 2018, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2018.

La FVMP, com a entitat designada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la gestió de subvencions relatives al tractament de lluita contra el Mosquit tigre a la Comunitat Valenciana, ha disposat en la seua pàgina web old.fvmp.es, en l’espcio “Pla de Control Mosquit tigre 2018”, els models de sol·licitud de la convocatòria de subvencions (ANNEX I) i (ANNEX II), als quals cada municipi haurà d’acompanyar els documents justificatius del compliment de requisits d’aquest últim annex.

La sol·licitud es realitzarà exclusivament per via electrònica a l’adreça submostigre2018@fvmp.org finalitzant el termini de presentació el dia 10 de setembre de 2018

Més Informació