Justificació de les convocatòries d’ajudes per a gabinets psicopedagògics escolars i educació de persones adultes de titularitat de corporacions locals.

Els beneficiaris que consten en l’annex I hauran de justificar, davant de la direcció general competent en matèria de centres docents, les despeses i la destinació d’aquestes en la forma establida en l’ordre de bases i en la resolució de convocatòria. La justificació de la subvenció s’haurà de fer d’acord amb els models i les instruccions que estaran a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones. No obstant això, es prega als beneficiaris, a fi d’agilitzar la tramitació, que s’escanege la documentació que es presenta i es remeta al correu electrònic següent subvensions@gva.es