Ajudes Consell superior d’esports infraestructures per a turisme esportiu

En la següent publicació de la FEMP figuren les despeses subvencionables, quanties màximes i beneficiaris: https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-y-ayudas-del-consejo-superior-de-deportes-a-entidades-publicas-titulares-de-infraestructuras-para-mejora-y-optimizacion-de-instalaciones-y-espacios-deportivos-que-fomenten-el-turismo-depo/

Cada entitat sol·licitant presentarà una única sol·licitud, que podrà contindre un o dos projectes finançables.

Segons l’extracte de la convocatòria publicat en el BOE de l’11 de juliol, el termini de presentació de sol·licituds: Un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el B.O.E, per la qual cosa el termini finalitza el 12 d’agost de 2023.