CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDA ALS 464 AJUNTAMENTS QUE DISPOSEN DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

En el marc de col·laboració entre la Direcció general de prevenció d’Incendis forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència climàtica i Transició ecològica i lFVMP t’informe que el dia 1 de març passat es va publicar en el DOGV la Resolució provisional de 24 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió directa de subvenció, als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat per a l’execució del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal durant l’any 2023, s’adjunta en aquest correu.

L’annex II contempla la CONCESSIÓ DIRECTA d’ajuda als 464 ajuntaments que disposen del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

Els ajuntaments disposen de 10 dies hàbils (fins al 15 de març de 2023 inclusivament) per a presentar l’ACCEPTACIÓ de l’import provisional inicialment proposat.

El formulari d’acceptació de l’ajuda es pot descarregar en https://www.gva.es/descarregues/2023/03/15279-27525_bi.pdf , i haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Generalitat (https//sede.gva.es/proc23300), adjuntant acord o resolució de l’òrgan municipal competent, que haurà d’incloure expressament la seua voluntat d’acceptar la consignació assignada.