Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 subvencions a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. https://dogv.gva.es/datos/2023/03/28/pdf/2023_3177.pdf

Podran sol·licitar aquestes subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud es realitzarà utilitzant exclusivament els mitjans electrònics  a través d’ https://sede.gva.es i en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/es/web/bibliotecas/convocatorias

Termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.