Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per a fomentar les competicions femenines, les actuacions que fomenten i afavorisquen l’organització de competicions en l’àmbit de l’esport adaptat i de discapacitats intel·lectuals, per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del component 26, al territori de la Comunitat Valenciana, finançat per la Unió Europea -Next Generation EU-, i s’aprova la modificació del Pla estratègic de subvencions d’aquesta Conselleria.

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/24/pdf/2023_1818.pdf

Les actuacions previstes tenen un caràcter esportiu (tindran un àmbit local, comarcal, provincial o autonòmic) i s’han d’enquadrar en alguna de les següents:

  1. a) Actuacions que afavorisquen l’organització de competicions esportives femenines.
  2. b) Actuacions que fomenten i afavorisquen l’organització de competicions en l’àmbit de l’esport adaptat i de discapacitats intel·lectuals

Cada entitat interessada podrà presentar una única sol·licitud. En la sol·licitud podrà presentar com a màxim una actuació per a cada tipus, segons el model normalitzat. S’estableix en 2.000 euros (sense IVA) tant l’import mínim de pressupost per projecte com de la subvenció que se sol·licita, per cada tipus d’actuació, que ha de presentar l’entitat per a poder accedir a aquesta subvenció.

Es podran subcontractar les activitats incloses en l’actuació fins a un cent per cent de l’import d’aquestes.

Termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per mitjans electrònics, accessible a través d’https://sede.gva. es  en l’apartat d’«Ajudes, beques i subvencions», en el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o s’accedirà directament a través de l’enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23120.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2023, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_1847.pdf´

Termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

La tramitació i presentació de la sol·licitud es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, en l’adreça web https://sede.gva.es o l’accés directe a aquest tràmit concret estarà disponible en el següent enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=274>

Els annexos normalitzats per a la tramitació d’aquesta subvenció estaran disponibles en la pàgina web: https://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-al-transporte-universitario