DECRET 172/2022 DE 14 D’OCTUBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL SISTEMA DE SELECCIÓ EN ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN ELS COSSOS DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

L’objecte d’aquesta norma és complir el mandat de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En aquest sentit, s’afirma el caràcter obert i públic de les convocatòries i es reconeixen tant els serveis prestats en l’escala bàsica com la formació. D’aquesta manera, en el sistema selectiu de concurs oposició es preveu, d’una banda, una fase de concurs que compute fins a un màxim de 40 punts, i d’altra banda, en el disseny de la fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, es té en compte la legislació bàsica que regeix l’accés a la funció pública local. No obstant això, no és aplicable el que es disposa en els arts. 8 i 9 del RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració Local. És a dir, s’estableix la superació d’una prova teòrica, així com la superació de les corresponents proves psicotècnica i d’aptitud física.

Quant al sistema selectiu de concurs, s’estableix la superació de les corresponents proves psicotècnica i d’aptitud física, amb caràcter previ a la valoració de mèrits, amb un barem de 60% per als mèrits professionals i 40% per als acadèmics.

A l’hora de fixar la data d’exàmens, es contempla la possibilitat d’acordar amb els ajuntaments la fixació de calendaris d’actuació comunes mitjançant la determinació de les dates d’examen en un mateix dia.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/9465&L=1

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/17/pdf/2022_9465.pdf