Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.https://dogv.gva.es/datos/2023/02/22/pdf/2023_1678.pdf

SOL·LICITUT Únicament es presentaran sol·licituds de subvenció de forma telemàtica, que hauran d’estar signades per la persona representant legal de l’entitat local, i es formalitzaran segons els models que figuren en l’adreça d’internet que s’indica a continuació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16274

TERMINI El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.