MOVIMENTS DE PERSONES PER A ANAR I TORNAR Al TREBALL

El Reial decret Reial decret 463/2020 que regula l’estat d’alarma autoritza el moviment de persones per a anar i tornar del treball. Així ho diu en l’article 7.1.c ) «Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial». (Font: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2020-3692)

⛔ Se suspén l’activitat en bars, restaurants, a més de museus, biblioteques i altres recintes culturals. )

Infografia sobre «Com puc saber si puc acudir al meu lloc de treball»

https://twitter.com/territorialgob/status/1249389401106534407/photo/1

El període indicat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març pel qual se suspenia tota activitat no essencial ha finalitzat. A partir del dilluns 13 d’abril es reactiva l’activitat laboral en aquelles empreses en les quals no siga possible fer-ho a través de mètodes telemàtics

El BOE ha publicat el model de certificat que hauran de portar els treballadors per a justificar que han de continuar acudint al seu lloc de treball: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/boe-a-2020-4196-consolidado.pdf.

Si pertanys a un grup vulnerable, davant qualsevol símptoma associat a la *COVID-19 o si has estat en contacte estret amb afectats, no acudisques al treball. Per a més informació pots preguntar-me per les mesures per a evitar contagis en el treball.

Consulta la guia de bones pràctiques en els centres de treball: https://www.mscbs.gob.es/gabineteprensa/notaprensa/pdf/guia110420172227802.pdf