Nota informativa de la Direcció General de l’administració Local

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DISSOLUCIÓ D’ENTITATS INTEGRANTS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

En relació amb la polèmica suscitada per l’enviament per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de diversos escrits en els quals es requereix a municipis valencians perquè en el termini de quinze dies remeten informació relativa a l’extinció de les entitats depenents directament dels mateixos (empreses públiques, fundacions…) i que formen part del sector públic local, s’informa que aquest Departament Ministerial ha elaborat una nova nota en la qual expressament s’indica que:

“El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques vetlarà, cas per cas, conforme a les al·legacions presentades pels propis municipis, per la cerca de la solució més adequada que permeta conciliar els fonaments legals amb l’ús adequat dels recursos públics”.

 Per açò, en el moment actual l’obligació dels ens locals afectats serà la de formular les al·legacions que estimen oportunes i remetre-les a aquest Departament Ministerial, sense que resulte preceptiu ni possible tècnicament procedir a la immediata dissolució dels ens integrants del Sector Públic Local, situació que podria causar trastorns en les prestació de serveis públics bàsics.

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/Nota%20DA%209%C2%AA.pdf