REAL DECRETO-LLEI 1/2018, DE 23 DE MARÇ

Pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.