SUBVENCIONS DESTINADES Al TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA L’ANY 2022

D’acord amb el que s’estableix en la Clausula Sexta, de la RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2022, EL TERMINI PER A la PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.

L´FVMP revisarà les sol·licituds perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l’expedient. Si la sol·licitud estiguera incompleta, l´FVMP comunicarà a l’entitat sol·licitant les deficiències perquè siguen esmenades amb l’advertiment que, si no ho feren, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.