SUBVENCIONS MOSQUIT TIGRE 2023. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS CONVOCADES PER A LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN L’EXERCICI 2023

Primer: Concedir una subvenció a les entitats relacionades en l’Annex I i per la quantia que en aquest annex es determina. Les ajudes serán finançades amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública 413.10, del capítol IV, codi línia comptable S0405000. El total de les subvencions atorgades no podrà superar la quantia màxima de 350.000 euros.

Segon: Concedir a les entitats interessades un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Unversal i Salut Pública, www.san.gva.es, per a presentar les al·legacions que s’estimen oportunes.