L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la FVMP, i està integrada pels socis titulars. En l’actualitat integren la FVMP:

 • 539 ajuntaments
 • 3 diputacions provincials
 • 32 mancomunitats
 • 7 entitats locals menors

A l’Assemblea General li correspon: aprovar els plans i els programes d’actuació; aprovar i modificar els Estatuts; aprovar els actes i les resolucions que considere convenients per tal de desenvolupar millor l’activitat i els fins propis de la FVMP; controlar la gestió dels òrgans de govern de la FVMP; elegir, nomenar i fer cessar els membres del Consell de la Federació i de la Comissió Executiva, així com la Presidència de la FVMP.

L’Assemblea General es reuneix, amb caràcter ordinari, cada quatre anys i, en tot cas, una vegada celebrades les eleccions locals, dins dels quatre mesos següents a la constitució de les noves entitats locals. Es convoca per la Presidència, almenys, amb trenta dies naturals d’antelació, a la data de la celebració.

Es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència dels  membres que representen, com a mínim, la mitat més u dels vots de l’Assemblea. En segona convocatòria, una hora més tard, independentment del nombre de vots representats. En tots dos casos, la representació ha d’incloure els vots presents i representats a través de les delegacions fetes en temps i forma.

9:00Acreditació i lliurament de documentació.
10:00Acte d’apertura
Dª. Mª José Catalá Verdet.
Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de València.
10:15Mesa de Constitució de l’ Assemblea. Aprovació del Plenari:
Reglament d’ Assemblea, ordre del dia i membres de la Mesa que presideixen l’ Assemblea.
10:45Intervenció membres de la Junta de Portaveus de la FVMP.
11:15Informe de gestió mandat 2019- 2023.
D. Rubén Alfaro Bernabé.
President de l’FVMP.
Alcalde-President Ajuntament d’Elda.
11:35Pausa-café
12:00Elecció dels òrgans de govern de la FVMP mandat 2023-
2027.
13:00Intervenció del President/a electe/a.
13:20Clausura
D. Carlos Mazón Guixot
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
 Vi d’honor

Qui pot participar en l’Assemblea General de la FVMP?

Poden participar els socis titulars dels municipis, províncies i altres entitats locals adherits a la FVMP, que estiguen inscrits en l’Assemblea en el termini establit abans de les 11 h del dia 3 de setembre de 2023.
La representació de cada entitat local l’ostenta l’Alcaldia-Presidència o membre de la corporació en qui delegue.

Delegació de vot

Delegació del vot: S’admet la delegació del vot d’un soci titular en un altre. Aquesta delegació s’ha de fer per decret o resolució de l’Alcaldia, la qual ha d’obrar en poder del soci de la FVMP que exercirà tal delegació i de la Secretaria General abans d’iniciar-se la sessió de l’Assemblea abans de les 11 h del dia 3 d’octubre de 2023.

Màxim de delegacions: El màxim que pot assumir simultàniament cada soci no ha d’excedir cinc, independentment del nombre de vots que aquestes delegacions totalitzen i excloent-ne, en tot cas, la de la seua pròpia entitat local.

Terminis d’inscripció i delegació de vot

El termini per a fer les inscripcions i les delegacions finalitza el 3 d’octubre a les 11 hores, segons acord adoptat per la Junta de Portaveus de 27 de juliol de 2023.

Com es fa la votació?

Per a l’adopció de qualsevol resolució o acord, cal la majoria simple dels vots representats en l’Assemblea General.

La votació es farà a través de la plataforma de vot digital garantit, APPSAMBLEA.

Quants vots té cada soci titular en l’Assemblea?

Els vots de cada soci titular estan fixats segons la següent escala:

 • Municipis amb població fins a 250 habitants: 1 vot
 • Municipis amb població de 251 a 1.000 habitantes: 2 vots
 • Municipis amb població de 1.001 a 2.000 habitantes: 3 vots
 • Municipis amb població de 2.001 a 5.000 habitantes: 5 vots
 • Municipis amb població de 5.001 a 10.000 habitantes: 10 vots
 • Municipis amb població de 10.001 a 20.000 habitants: 15 vots
 • Municipis amb població de 20.001 a 50.000 habitants: 25 vots
 • Municipis amb població de 50.001 a 100.000 habitants: 50 vots
 • Municipis amb població de 100.001 a 500.000 habitants: 100 vots
 • Municipis amb població superior a 500.000 habitants: 150 vots

Les diputacions tenen igual nombre de vots que els que li corresponen a la capital de la seua respectiva província, incrementats en un 25%.

Les mancomunitats tenen el mateix nombre de vots que el municipi de més població que hi integra, sempre que aquest ostente la condició de soci titular.

La inscripció haurà d’obrar en poder de la Secretaria General de l’FVMP abans de les 11.00 hores del dia 3 d’octubre. Per a això haurà de ser remesa al següent correu electrònic: 16asambleageneral@fvmp.org Formulari d’inscripció: Formulari de delegacions: