CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL TRACTAMENT DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EN ELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA L’ANY 2023

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Vos informe que ha sigut publicada en el DOGV núm. 9567 de fecha 03.04.2023, RESOLUCIÓ de 27 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2023.

https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/3524&L=1

OBJECTE DE LA CONVOCATORIA.

La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d’efectuar-se necessàriament l’any 2023.

D’acord amb el que s’estableix en la present convocatòria, es farà front a les despeses dels tractaments de lluita contra el mosquit tigre (Aedes albopictus) en els municipis de la Comunitat Valenciana.

BENEFICIARIS.

  1. Podran accedir a les subvencions previstes en aquesta convocatoria els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, les mancomunitats i els consorcis en els quals estiguen integrats, en els quals s’haja detectat la presència d’aquest vector Aedes albopictus o amb major risc de ser colonitzats per aquest. Els municipis en els quals s’haja detectat la

presència d’aquest vector seran comunicats a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per la direcció general amb competències en matèria de salut pública i addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  1. Aquestes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran d’acreditar els requisits establits en article 4 de l’esmentada Ordre 4/2018.
  2. Les subvencions regulades en aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra que, per a la mateixa finalitat, siga convocada per qualsevol administració o entitat pública o privada.
  3. Aquelles entitats el sistema d’admissió, la trajectòria o l’actuació de les quals siguen contraris al principi d’igualtat entre dones i homes no podran ser beneficiàries de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ.

La sol·licitud haurà de realitzar-se per la seu electrònica de l´FVMP, https://fvmp.sedelectronica.es/info.0

d’acord amb els documents i formularis de sol.licitud que s’inclouen.

FASE DE SOL·LICITUD.

Documentació i formularis: Sol·licitud de la subvenció.

  1. a)            Annex I d’aquesta convocatòria, subscrita per l’alcalde/ssa president/a de l’ajuntament, mancomunitat o consorci. Si al llarg del període temporal que abasta la present convocatòria a l’entitat se li concediren subvencions per a la mateix fi d’altres ens públics o privats, haurà de comunicar-lo a l´FVMP, i a la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública.
  2. b)           El projecte tècnic d’actuació per a la realització de la campanya.

Haurà d’incloure, el “Pressupost de l’activitat” haurà d’identificar de manera inequívoca que la despesa es refereix al control del mosquit tigre.

En el cas de mancomunitats i consorcis, haurà d’aportar-se els plans cartogràfics de cadascun dels termes municipals que l’integren, amb senyalització descriptiva de zones i punts a tractar.

  1. c)            Annex II d’aquesta convocatòria que inclou la següent informació proporcionada per part de l’empresa que realitzarà el tractament, en format (pdf)

En tot moment, es tindran presents les exigències previstes a aquest efecte en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L´FVMP revisarà les sol·licituds perquè totes les dades i documents exigits en la convocatòria figuren en l’expedient. Si la sol·licitud estiguera incompleta, l´FVMP comunicarà a l’entitat sol·licitant les deficiències perquè siguen esmenades amb l’advertiment que, si no ho feren, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.

No obstant això, s’informa que aquesta Resolució és conforme a l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

Donada, la importància de l’Ordre 4/2018, de 4 de juliol, ressaltem l’atenció a l’Article 4. Requisits de les entitats beneficiàries i les seues obligacions i a l’Article 16. Termini i forma de justificació de les subvencions a les entitats beneficiàries que hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.