Subvencions destinades al foment d’activitats musicals i al foment d’activitats audiovisuals

Els Beneficiaris són ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental que organitzen aquestes activitats en la Comunitat
Valenciana. El termini de totes dues convocatòries és de 20 dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el DOGV.