Escola de Càrrecs Electes

Escola de Càrrecs Electes

INFORMACIÓ GENERAL

CURSOS

Pressupost i Gestió econòmica municipal (20h). Més informació Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Més informació Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Més informació

ACREDITACIÓ

L’ alumnat rebrà un certificat expedit per l’FVMP que acreditarà la superació del curs.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Pressupost i Gestió econòmica municipal. Tancat. Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Tancat. Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Fins el 10 de gener de 2020.

A QUI VA DIRIGIT

Alcaldes/alcaldesses i regidors/regidores de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

INFORMACIÓ

Paco Pérez 963 91 39 02 pperez@fvmp.org

COORDINACIÓ

Tatiana Prades, cap de gabinet de la Vicesecretaria General de l’FVMP.

Curs: Pressupost i Gestió econòmica municipal.

Dates: 6, 11, 13, 18 i 20 de novembre. Horari: de 15.30 a 19.30. Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló
Tema 1. Definició i conceptes sobre el pressupost en les entitats locals.
 1. Definició, principis i documents del pressupost municipal.
 2. El pressupost de despeses.
 3. El pressupost d´ingressos.
 4. Planificació del tancament pressupostari.
 5. La pròrroga pressupostària.
 6. Liquidació pressupostària i destí del superàvit.
Tema 2. Reducció del cost a les institucions.
 1. Obtenció de nous ingressos.
 2. Reducció de despesa.
 3. Gestió del “estat d’ànim col·lectiu”.
Tema 3. Utilització eficient del pressupost municipal i dels recursos públics.
 1. La gestió d’allò públic amb funció econòmica.
 2. Revisió dels sistemes organitzatius, actualització dels sistemes de control intern i inspecció de  serveis. Plans d’eficiència.
 3. Decisions que impliquen despeses.
PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau.

Dates: 25, 27 de novembre i 2, 4 i 9 de desembre. Horari: de 15.30 a 19.30. Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló
Tema 1. Breu anàlisi dels múltiples escenaris de “treballar com equip de govern i amb el tècnics claus en l’Administració Pública”: equilibris entre capacitació i legitimació.Tema 2. Constitució, funcionament i pressa de decisions col·lectives en equips de treball.
 1. Lideratge i tipus de lideratge en l’Administració Pública.
 2. Identificació dels diferents rols en un equip.
 3. Tècniques implicatives.
Tema 3. El treball eficaç en la gestió d’equips.
 1. Organització: agenda, reunions, etc.
 2. Planificació: objectius, cronogrames, priorització i negociació.
 3. Tècniques de resolució de conflictes.
Tema 4. La comunicació interna municipal.
 1. Concepte i importància de la comunicació interna.
 2. Tipus de comunicació interna segons el grau de formalitat.
 3. Tècniques de comunicació interna formal i informal
 4. Pla de comunicació interna i comunicació interna en temps de crisi.
PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat.

Dates: 21, 23, 28 i 30 de Gener i 4 de febrer. Horari: de 15.30 a 19.30. Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló.
Tema 1. La relació amb la ciutadania
 1. Com enfortir la relació amb la ciutadania
 2. La qualitat en els serveis d’atenció a la ciutadania
 3. Factors pels quals el ciutadà valora la qualitat d’un servei
Tema 2. La comunicació en l’atenció al públic
 1. Components bàsics de la comunicació:
 2. L’empatia
 3. L’escolta
 4. Comunicació verbal i no verbal
 5. Característiques de la comunicació en atenció a la ciutadania
 6. Com inspirar l’equip per afavorir la comunicació amb el ciutadà
 7. Com afrontar la resolució de queixes, dubtes i reclamacions amb el ciutadà. Gestió de conflictes
 8. L’autocontrol emocional en la comunicació.
Tema 3. La comunicació institucional
 1. Comunicació d’agenda de projectes i control de temps en la comunicació
 2. Estratègies de comunicació canal on line. Bones pràctiques en l’ús de xarxes socials
 3. Importància de la comunicació institucional i de la imatge personal. Estratègies de comunicació amb el ciutadà
Tema 4. Implantació d’estratègies de comunicació
 1. Avaluació del pla de comunicació actual i disseny de pla d’acció individual
 2. Dinàmica: Disseny d’un protocol d’actuació o manual de comunicació
 3. Com implantar el manual de comunicació amb l’equip de treball
PRE-INSCRIU-TE!

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.